+36 30 718 1976 / kapcsolat ("kukac") hobbifalva.hu

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A Hobbi Falva webáruház adatvédelmi nyilatkozata.


A Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2022. 07. 15.


 1. BEVEZETÉS:


Migléczi Annamária egyéni vállalkozó (székhely: 2072 Zsámbék, Csap utca Hrsz 786/7; nyilvántartási szám: 55676757, adószám: 56964602-2-33, atovábbiakban:„Adatkezelő”)általnyújtottszolgáltatásaisoránAdatkezelőkéntmagáranézvekötelezőnekismerielajelenadatkezelési tájékoztatótartalmát.


AzAdatkezelőszolgáltatásaitigénybevevő vevők,szerződőpartner,illetőlegszemélyesközreműködője,valamintálláshirdetésrejelentkezőkésmunkavállalók(atovábbiakban:Érintett”)személyesadataitazAdatkezelőkezeli.AzAdatkezelőkötelezettségetvállalarra,hogyaszolgáltatásaivalkapcsolatosadatkezelésmegfeleljenahatályosjogszabályoknakésemeadatkezelési tájékoztatóbantámasztottkövetelményeknek.


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.HaazÉrintette-mailcímerendelkezésünkreáll,kéréséreamódosításokról e-mailbenértesítéstküldünk.


AzÉrintettkéréséremegküldjükrészéreamindenkorhatályosTájékoztatóegypéldányát.


AzadottszemélyesadatrendelkezésrebocsátásávalazÉrintettkijelenti,hogyajelenTájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte,éskifejezetten elfogadta.


AzAdatkezelésiTájékoztatóbantámasztottkövetelményekösszhangbanállnakazadatvédelemmel kapcsolatoshatályosjogszabályokkal:


 • Magyarországalaptörvénye(Szabadságésfelelősség,VI.cikk);

 • AZEURÓPAIPARLAMENTÉSATANÁCS(EU)2016/679RENDELETEatermészetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyenadatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(általánosadatvédelmi rendelet);

 • azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII.törvény –(Infotv.);

 • apolgáritörvénykönyvrőlszóló 2013.éviV.törvény (a továbbiakban: „Ptk”);

 • afogyasztóvédelemrőlszóló 1997.éviCLV.törvény (a továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi Törvény”);

 • aszámvitelrőlszóló2000.éviC.törvény (a továbbiakban: „Számviteli Törvény”).


  1. Adatkezelőadatai:


Migléczi Annamária egyéni vállalkozó

székhely: 2072 Zsámbék, Csap utca Hrsz 786/7


AzAdatkezelőelérhetőségei,amikenkeresztülazÉrintettjelentájékoztatóbafoglaltjogait gyakorolhatja:


E-mail: kapcsolat@hobbifalva.hu

Levelezésicím: 2072 Zsámbék, Akadémia utca 1.

Telefon: +36 30 718-1976 1. AZADATVÉDELEMALAPFOGALMAI:


  1. Személyesadat:

Bármelymeghatározott(azonosítottvagyazonosítható)természetesszeméllyelkapcsolatbahozhatóadat,azadatbóllevonható,azérintettrevonatkozókövetkeztetés.Aszemélyesadatazadatkezeléssoránmindaddigmegőrzieminőségét,amígkapcsolataaz Érintettel helyreállítható.Aszemélykülönösenakkortekinthetőazonosíthatónak,haőt-közvetlenülvagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítanilehet;

  1. Hozzájárulás:

Az Érintettkívánságánakönkénteséshatározottkinyilvánítása,amelymegfelelőtájékoztatásonalapul,ésamellyelfélreérthetetlenbeleegyezésétadjaavonatkozószemélyesadatok-teljeskörűvagy egyesműveletekrekiterjedő-kezeléséhez;

  1. Tiltakozás:

Az Érintettnyilatkozata,amellyelszemélyesadatainakkezelésétkifogásolja,ésaz adatkezelésmegszüntetését,illetveakezeltadatoktörlésétkéri;

  1. Adatkezelő:

Azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezet,akivagyamelyaszemélyesadatokkezelésénekcéljátmeghatározza,azadatkezelésre(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy azáltalamegbízottadatfeldolgozóvalvégrehajtatja;

  1. Adatkezelés:

Azalkalmazotteljárástólfüggetlenülaszemélyesadatokonvégzettbármelyműveletvagyaműveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása,felhasználása,továbbítása,nyilvánosságrahozatala,összehangolásavagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok továbbifelhasználásánakmegakadályozása.Adatkezelésnekszámítafénykép-,hang-vagyképfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat,DNS-minta,íriszkép) rögzítése is;

  1. Adattovábbítás:

Haazadatotmeghatározottharmadikszemélyszámárahozzáférhetővéteszik;

  1. Nyilvánosságrahozatal:

Haazadatotbárkiszámárahozzáférhetővéteszik;

  1. Adattörlés:

Azadatokfelismerhetetlennétételeolymódon,hogyahelyreállításuktöbbénemlehetséges;

  1. Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,megváltoztatásának,megsemmisítésének,törlésének,összekapcsolásánakvagyösszehangolásánakésfelhasználásánakvéglegesenvagymeghatározottidőretörténőlehetetlennététele;

  1. Adatmegsemmisítés:

Azadatokvagyazazokattartalmazóadathordozóteljesfizikaimegsemmisítése;

  1. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül aműveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazáshelyétől;

  1. Adatfeldolgozó:

Azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezet,akivagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapjántörténőmegbízástis- személyesadatokfeldolgozását végzi;

  1. Harmadikszemély:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,amelyvagyakinemazonosazérintettel,azadatkezelővelvagyazadatfeldolgozóval;

  1. EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásbanrészes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség éstagállamai,valamintazEurópaiGazdaságiTérségrőlszólómegállapodásbannemrészes államközöttlétrejöttnemzetköziszerződésalapjánazEurópaiGazdaságiTérségrőlszólómegállapodásbanrészesállamállampolgárávalazonosjogállást élvez;

  1. Harmadikország:

Mindenolyanállam,amelynemEGT-állam. 1. ADATVÉDELMIALAPELVEK:


Aszemélyesadatok:


 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kellvégezni („jogszerűség,tisztességeseljárásés átláthatóság”);

 2. begyűjtésecsakmeghatározott,egyértelműésjogszerűcélbóltörténjen,ésazokatnekezeljékezekkelacélokkalösszenemegyeztethetőmódon;aGDPR89.cikk(1)bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek aközérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikaicélból történőtovábbiadatkezelés(„célhozkötöttség”);

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és aszükségesrekell korlátozódniuk(„adattakarékosság”);

 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést megkell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyesadatokat haladéktalanultöröljékvagy helyesbítsék(„pontosság”);

 5. tárolásánakolyanformábankelltörténnie,amelyazérintettekazonosításátcsakaszemélyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyesadatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben aszemélyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekűarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerülmajd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekébenelőírtmegfelelőtechnikaiésszervezésiintézkedésekvégrehajtásáraisfigyelemmel(„korlátozott tárolhatóság”);

 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekalkalmazásávalbiztosítvalegyenaszemélyesadatokmegfelelőbiztonsága,azadatokjogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésévelvagykárosodásávalszembenivédelmet isideértve(„integritásésbizalmasjelleg”).


Az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie emegfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakravonatkozószemélyes adatokat.


 1. AZADATKEZELÉSRÉSZLETESSZABÁLYAI:


Azadatokhozhozzáférőkköre:

 • azAdatkezelőmunkatársai;

 • azalábbiakbanmeghatározottAdatfeldolgozókmunkatársai;

 • egyeshatóságokahatóságieljárásoksoránáltalukkértésazAdatkezelőáltaltörvényileg kötelezőenátadandóadatokvonatkozásában;

 • alejárttartozásokkezelésecéljábólazAdatkezelőáltalmegbízottköveteléskezelőcégmunkatársai;

 • egyébszemélyekazÉrintettkifejezetthozzájárulásaalapján.


Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általakezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően –nemhozhatja harmadikszemély tudomására.


Ahozzájárulásvisszavonásanemérintiakorábbi adatkezelésjogszerűségét.


  1. Az adatkezelés alapja


A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó személyes adatai kezeléséhez.


Hírlevél feliratkozáskor a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön neki a webáruház.


Kapcsolatfelvételi űrlap elküldésekor a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és ezzel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő kapcsolatot tarthasson vele.


4.2. Az adatkezelés célja


A Hobbi Falva webáruház a vevő megadott adatait a vevő megrendelésének teljesítése céljából kezeli.


A webáruház ezen felül a felhasználó által kért egyéb műveletek: hírlevél küldése, kapcsolati forma kitöltése esetén kapcsolatfelvétel céljából kezeli a felhasználó adatait.


4.3. Az adatkezelés körülményei


A webáruház a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó férhet hozzá.

A fentieken túlmenően a Hobbi Falva webáruház jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.


Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja, illetve vásárlása, kapcsolati forma elküldése, illetve hírlevél feliratkozás esetén a feliratkozás megerősítése.


4.4. Kezelt adatok köre


4.4.1 Regisztráció, vásárlás


Vezetéknév, keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím: Kapcsolattartás

Telefonszám: Kapcsolattartás, a megrendeléssel, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Szállítási cím: A szállítás lebonyolítása miatt szükséged, ide küldjük a csomagot.

Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállításához szükséges.


4.4.2 Kapcsolatfelvételi forma


Név: A kapcsolatfelvételhez szükséges

E-mail cím: A kapcsolatfelvételhez szükséges


4.4.3 Hírlevél küldés


Név: Hírlevél megszólításhoz,

E-mail cím: Ide küldjük a hírlevelet.


   1. Bankkártyaadatokkalkapcsolatosadatkezelés:


Bankkártyánszereplőnév: szerződés teljesítése

Bankkártyaszáma: szerződés teljesítése

Bank4.4.2ártyalejárata: szerződés teljesítése


Az adatkezelés időtartama:

AzAdatkezelőaszemélyesadatokata vásárlást követő 8naptárinapigkezeli.


   1. Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés:


AzAdatkezelőaszolgáltatásaibiztosítása,valamintszolgáltatásnyújtásbiztosítása érdekébenkülönbözőpartnerekkelszerződik.


Személyesközreműködővezetékneve:azonosításhoz,kommunikációhozszükséges,szerződésteljesítése

Személyesközreműködőkeresztneve:azonosításhoz,kommunikációhozszükséges,szerződésteljesítése

E-mailcím:azonosításhoz,kommunikációhozszükséges

Telefonszám:azonosításhoz,kommunikációhozszükséges

Jogiszeméllyelkapcsolatosadatok(név,székhely,cégjegyzékszám,adószám): szerződésteljesítése


4.4. Panaszkezelésselkapcsolatosadatkezelés:


AzÉrintettneklehetőségevanpanaszttennieazAdatkezelőáltalnyújtott szolgáltatással kapcsolatban.


Vezetéknév:azonosításhoz,kommunikációhozszükséges

Keresztnév:azonosításhoz,kommunikációhozszükséges

Lakcím:azonosításhoz,kommunikációhozszükséges

Panasztartalma:apanaszkivizsgáláshoz


4.4.7 Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje


Az érintett törlés iránti kérésére azonnal töröljük az adatokat. Egyebekben a
z adatokat a jelen Tájékoztatóban rögzített kivételekkel az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel valókapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.


A gyakorlatban ilyen eset, ha azadatokakönyveléstalátámasztóiratokrészétképezik,példáulaszerződéskötéssel kapcsolatosdokumentumokban(adottesetbenmagábanaszerződésben)vagyakiállított számlán szerepelnek.


   1. Az adatkezelés jogalapja:


A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.


   1. Adatok továbbítása harmadik félnek


A rendelés teljesítéséhez a webáruház csomagküldői szolgáltatás felhasználásával juttatja el a megrendelt termékeket a vevő részére. Ehhez a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.részére a vevő nevét, címét, email címét és telefonszámát adja át, erről a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. rendszere tájékoztató email-t / sms-t küld.


A
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. elérhetőségei: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2. ; info@gls-hungary.com ; tel.: (+36 29) 886 700


A webáruház a fent írottakon túlmenően – az esetleges hatósági eljárásokon túlmenően - kizárólag könyvelési feladatok miatt adja át 3. félnek a felhasználó adatait.

Könyvelő: Green Professional Kft

székhelye: 2051 Biatorbágy, Lomb utca 17.

telefonszám: +36 20 449-2156

e-mail: greenprofessional.hu


5. SÜTIKEZELÉS (Cookie)


5.1 Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. 
A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. A munkamenet cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik.


5.2 Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


5.3 Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


6. GOOGLE ANALYTICS


6.1 Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.


6.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.


Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

6.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.


6.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


7. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE:


A felhasználható kérheti adatai törlését a
Hobbi Falvarendszeréből az alábbi elérhetőségeken:

- e-mailben a
kapcsolat@hobbifalva.hu címen vagy

- levélpostai küldemény útján a 2072 Zsámbék, Akadémia utca 1. postacímen.


8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

AzAdatkezelőazÉrintettáltalmegadottszemélyesadatokkalkapcsolatbanaz„EurópaiParlament2016/679Rendelete”és„Azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló 2011.éviCXII.törvény”előírásaitszemelőtttartvajárel.


Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonságaérdekében,gondoskodikazokmegfelelőszintűvédelmérőlkülönösenajogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint avéletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelőtechnikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása)és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinakadatbiztonságiképzése,azinformációkhozvalóhozzáféréskorlátozása)gondoskodik.


Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvalóbejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjüktovábbá, hogy jelszavát netegyehozzáférhetővé másszemélyszámára.

9. GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

16.évenaluliszemélyeknemadhatnakmegmagukrólszemélyesadatot,kivéve,havalamelyikszülőtől,vagygyámtólehhezengedélytkértek.A16.évenaluliszemélyekadataitnemkezeljük,amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagygondnokáltal adotthozzájárulás.


A14.életévétbetöltött,dea18.életévétbenemtöltöttÉrintettcsakatörvényesképviselőjének,gondnokánakhozzájárulásávaladhatmegszemélyesadatot,hozzájárulásávaltehetjognyilatkozatot.


AzinformációkrendelkezésrebocsátásávalÖnkijelentiésszavatolja,hogyafentiekrefigyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatbannem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóannem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok)beleegyezésétmegszerezni.EzzelösszefüggésbenÖnkötelesmérlegelni,hogyazadottinformációrendelkezésrebocsátásávalösszefüggésbenszükségvan-evalamelyharmadikszemély hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nemkerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzelösszefüggésbenfelelősség nem terheli.


Mindenészszerűerőfeszítéstmegteszünkannakérdekében,hogytöröljünkvalamennyiinformációt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezeninformáció más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (semreklámozási,semegyébcélból).Kérjük,közöljevelünkhaladéktalanul,haazttapasztalja,hogyegy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. ATájékoztatóelején kiemelt elérhetőségeinkenkapcsolatbaléphetvelünk.


10. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRINTETT JOGAI:


Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPRvonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen aGDPR15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,77.,78.,79.és82.cikkei).Azalábbiakban összefoglaljukalegfontosabbrendelkezéseket:


  1. AzÉrintetthozzáférésijoga:


AzÉrintettjogosultarra,hogyvisszajelzéstkapjontőlünkarravonatkozóan,hogyszemélyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van,az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhozhozzáférést kapjon:

   1. azadatkezeléscéljai;

   2. azÉrintettszemélyesadatokkategóriái;

   3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagyközölnifogjuk,ideértvekülönösenaharmadikországbelicímzetteket,illetveanemzetköziszervezeteket;

   4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nemlehetséges,ezenidőtartam meghatározásánakszempontjai;

   5. az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatokhelyesbítését,törlésétvagykezelésénekkorlátozását,éstiltakozhatazilyenszemélyesadatok kezelése ellen;

   6. valamelyfelügyeletihatósághozcímzettpanaszbenyújtásánakjoga;és

   7. haazadatokatnemazÉrintettőlgyűjtötték,aforrásukravonatkozómindenelérhetőinformáció;

   8. automatizáltdöntéshozatalténye,ideértveaprofilalkotástis,valamintlegalább

ezekbenazesetekbenazalkalmazottlogikáraésarravonatkozóérthetőinformációk,

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyenvárhatókövetkezményekkel jár.


Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintettjogosultarra,hogytájékoztatástkapjonatovábbításravonatkozóanamegfelelőgaranciákról.


Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésérebocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkatszéleskörbenhasználtelektronikusformátumbankellrendelkezésrebocsátani,kivéve,haazÉrintettmáskéntkéri.


10.2 Ahelyesbítéshezvalójog:


Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük azÉrintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje ahiányosszemélyesadatokegyebekmellettkiegészítőnyilatkozatútjántörténőkiegészítését.


  1. Atörléshezvalójog(„azelfeledtetéshezvalójog”):


10.3.1 AzÉrintettjogosultarra,hogykéréséreindokolatlankésedelemnélkültöröljükazÉrintettrevonatkozószemélyesadatokat,haazalábbiindokokvalamelyikefennáll:

    1. aszemélyesadatokramárnincsszükségabbólacélból,amelybőlazokatgyűjtöttükvagy másmódonkezeltük;

    2. azÉrintettvisszavonjaazadatkezelésalapjátképezőhozzájárulását,ésazadatkezelésneknincs más jogalapja;

    3. azÉrintetttiltakozikazadatkezeléseellen,ésadottesetbennincselsőbbségetélvezőjogszerűokaz adatkezelésre;

    4. aszemélyesadatokatjogellenesenkezeltük;

    5. a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogikötelezettségteljesítéséhez törölnikell; vagy

    6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkínálásávalkapcsolatosankerültsor.


10.3.2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, s a 10.3.1. bekezdésértelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinekfigyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikaiintézkedéseketannakérdekében,hogytájékoztassaazadatokatkezelőadatkezelőket,hogyazÉrintettkérelmeztetőlükaszóbanforgószemélyesadatokramutatólinkekvagyeszemélyesadatokmásolatának, illetvemásodpéldányánaktörlését.


10.3.3. A 10.3.1. és 10.3.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges,többekközött:

    1. avéleménynyilvánításszabadságáhozésatájékozódáshozvalójoggyakorlásacéljából;

    2. a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszerinti kötelezettség teljesítése céljából;

    3. aközérdekűarchiváláscéljából,tudományoséstörténelmikutatásicélbólvagystatisztikai célból, amennyiben a 10.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetőenlehetetlennétennévagy komolyanveszélyeztetnéezt azadatkezelést;vagy

    4. jogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhez,illetvevédelméhez.


  1. Azadatkezeléskorlátozásáhozvalójog:


AzÉrintettjogosultarra,hogykérésérekorlátozzukazadatkezelést,haazalábbiak valamelyiketeljesül:

    1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra azidőtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatokpontosságát;

    2. azadatkezelésjogellenes,ésazÉrintettellenziazadatoktörlését,éshelyettekériazokfelhasználásánakkorlátozását;

    3. márnincsszükségünkaszemélyesadatokraadatkezeléscéljából,deazÉrintettigényliazokatjogiigényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez; vagy

    4. azÉrintetttiltakozottazadatkezelésellen;ezesetbenakorlátozásarraazidőtartamravonatkozik,amígmegállapításranemkerül,hogyazAdatkezelőjogosindokaielsőbbséget élveznek-e azÉrintettjogosindokaival szemben.


Ha az adatkezelés a 10.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyesadatokatatároláskivételévelcsakazÉrintetthozzájárulásával,vagyjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez,vagymástermészetesvagyjogiszemélyjogainakvédelmeérdekében,vagyazUnió,illetvevalamelytagállamfontosközérdekéből lehetkezelni.


AzadatkezeléskorlátozásánakfeloldásárólelőzetesentájékoztatjukazÉrintettet.


  1. Aszemélyesadatokhelyesbítéséhezvagytörléséhez,illetveaz adatkezeléskorlátozásáhozkapcsolódóértesítésikötelezettség:


Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagyadatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, haez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintettkéréséretájékoztatjukecímzettekről.


  1. Azadathordozhatósághozvalójog:


10.6.1 Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkrebocsátottszemélyesadatokattagolt,széleskörbenhasznált,géppelolvashatóformátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másikadatkezelőnektovábbítsaanélkül,hogyeztakadályoznáazAdatkezelő,ha:

    1. azadatkezeléshozzájárulásonvagyszerződésenalapul;és

    2. azadatkezelésautomatizáltmódontörténik.


   1. Azadatokhordozhatóságáhozvalójog 10.6.1.bekezdésszerintigyakorlásasoránazÉrintettjogosultarra,hogyhaeztechnikailagmegvalósíthatókérjeaszemélyesadatokadatkezelőkközöttiközvetlentovábbítását.


10.7 Atiltakozáshoz valójog:

AzÉrintettjogosultarra,hogyasajáthelyzetévelkapcsolatosokokbólbármikortiltakozzonszemélyesadatainakjogosérdekenalapulókezeléseellen,ideértveprofilalkotástis.Ebbenaz esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azadatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznekaz Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez kapcsolódnak.


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintettjogosultarra,hogybármikortiltakozzonazÉrintettrevonatkozószemélyesadatokecélbóltörténőkezeléseellen,ideértveaprofilalkotástis,amennyibenazaközvetlenüzletszerzéshezkapcsolódik.


Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történőkezeléseellen, akkoraszemélyesadatokatovábbiakbanecélból nemkezelhetők.


Azinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatásokigénybevételéhezkapcsolódóanésa2002/58/EKirányelvtőleltérveazÉrintettatiltakozáshozvalójogotműszakielőírásokonalapulóautomatizálteszközökkelis gyakorolhatja.


Haaszemélyesadatokkezeléséretudományoséstörténelmikutatásicélbólvagystatisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatosokokbóltiltakozhassonazÉrintettrevonatkozószemélyesadatokkezeléseellen,kivéve,haazadatkezelésreközérdekűokbólvégzettfeladatvégrehajtásaérdekébenvanszükség.


10.8 Afelügyeletihatóságnáltörténőpanasztételhezvalójog:

Az Érintett a GDPR, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesíthetijogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125Budapest,SzilágyiErzsébet fasor22/C;levelezésicím: 1530 Budapest,Pf.5;telefon:+36 13911400;e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu)fordulhataz Adatkezelőadatkezelésigyakorlatávalkapcsolatbanfelmerültpanaszaesetén.Azadatkezelésselkapcsolatosrészletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkeitartalmazzák.  1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:


Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettrevonatkozó, jogilagkötelezőerejű döntésével szemben.


Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóságnem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet abenyújtottpanasszal kapcsolatoseljárásifejleményekrőlvagyannakeredményéről.


Afelügyeletihatósággalszembenieljárástafelügyeletihatóságszékhely szerintitagállambíróságaelőttkell megindítani.


  1. Az Adatkezelővelvagyazadatfeldolgozóvalszembenihatékonybíróságijogorvoslathoz való jog:


Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyesadatainakaGDPR-naknemmegfelelőkezelésekövetkeztébenmegsértettékaGDPRszerinti jogait.


Az Adatkezelővelvagyazadatfeldolgozóvalszembenieljárástaz Adatkezelővagyazadatfeldolgozótevékenységihelyeszerintitagállambíróságaelőttkellmegindítani.Azilyeneljárás megindítható az Érintettszokásos tartózkodásihelyeszerinti tagállam bírósága előttis.


Valamelyeljáráskezdeményezéseelőttjavasoltaz Adatkezelőnekelküldeniapanaszt.


Zsámbék, 2022. 07. 15.

OTP SimplePay online bankkártyás fizetésre vonatkozó adattovábbítási nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a(z) Migléczi Annamária e.v. (Migléczi Annamária e.v.) adatkezelő által a(z) https://www.hobbifalva.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff